A SZAKÉRTŐI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A Tempus Közalapítvány a pályázatok kiválasztása, a projektmegvalósítás nyomon követése, ellenőrzése, valamint a projektek eredményességének értékelése során külső szakértők közreműködését veszi igénybe.

 

A pályázatokhoz és projektmegvalósításhoz kapcsolódóan

A szakértői közreműködés célja:

 • a független, pártatlan megítélés
 • a szakmai tartalom minőségi elbírálása.

A szakértői közreműködés formái:

 • értékelés és bírálat
  • a pályázatok kiválasztása során
  • a projektek időközi és záróbeszámolójának bírálata kapcsán,
 • értékelés és javaslattétel
  • a szerződés-előkészítés folyamatában,
  • a projektek megvalósításának nyomon követése során.

A szakértő közvetlenül a Tempus Közalapítvány számára végzi munkáját, a felkérésben megfogalmazottak, a vállalkozói szerződésben szereplő feltételek a bírálati folyamat és az ide kapcsolódó dokumentumokban szereplő elvárásoknak megfelelően. 
A pályázóval, projektgazdával a Tempus Közalapítvány áll szerződéses munkakapcsolatban. 
A szakértő véleményét az Tempus Közalapítvány számára fogalmazza meg, a Tempus Közalapítvány a saját álláspontját a szakértői vélemény figyelembe vételével alakítja ki, és fogalmazza meg a pályázó számára.
A Tempus Közalapítvány joga és kötelessége, hogy a pályázót / projektgazdát tájékoztassa (pl. pályázati döntésről, illetve pályázatok, beszámolók bírálati eredményéről), esetleges módosítási, változtatási igényekről egyeztessen.

A közreműködő szakértő kiválasztása

A Tempus Közalapítvány évente felhívást jelentet meg azzal a céllal, hogy széleskörű együttműködő szakértői kört alakítson ki, illetve bővítse és frissítse a meglévő szakértői adatbázisát. A benyújtott pályázatok bírálata alapján a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt a szakértői körbe való felvételről.

Az eseti munkákra a Tempus Közalapítvány érintett egységének csoportvezetője választja ki a felkért szakértőket, az eljárásrendbeli tájékozottság és a szakmai tapasztalatok alapján, az összeférhetetlenség elkerülése elvének szem előtt tartásával.

Az eseti együttműködés feltétele minden esetben a függetlenség / pártatlanság.

Kizáró tényező:

 • ha a szakértő pártatlanságát személyes kapcsolat, korábbi vagy fennálló formális illetve informális munkakapcsolat akadályozza,
 • minden olyan eset, mely a Tempus Közalapítvány és/vagy a szakértő megítélése szerint lehetetlenné teszi független vélemény megfogalmazását.

A pályázatok bírálata során további kizáró feltétel, ha a szakértő az adott felhíváshoz kapcsolódó pályázat kidolgozásában formálisan vagy informálisan közreműködött.

A pártatlanság fennállásáról a Tempus Közalapítvány munkatársai szóbeli nyilatkozatot kérnek a szakértőtől az eseti munkára való felkérés előzetes egyeztetése során, melyet a szakértő a szerződés aláírásával írásban erősít meg. Pályázatok bírálata esetén a Tempus Közalapítvány a konkrét felkérést megelőzően külön nyilatkozatot kér a pártatlanság eseteiről a bírálatra kiadott pályázatok kapcsán.

 

Egyéb szakértői tevékenységhez kapcsolódó kötelezettségek

Szellemi termék létrehozása (pl. szakmai anyag készítése, kutatás elvégzése, cikk megírása, előadás megtartása) esetén a szakértő nyilatkozik arról, hogy a saját szellemi termékét létrehozza, és díjazás fejében átadja a Tempus Közalapítványnak mint megrendelőnek. A Tempus Közalapítvány a továbbiakban a létrehozott anyagot a szakértő nevének feltüntetésével használja.

A szakértő nyilatkozik arról, hogy tudomása szerint a megrendelt anyag átadásakor az anyagra más, harmadik személy szerzői joga nem áll fenn.

Konferencián, előadáson, a Tempus Közalapítvány által felkért szakértőként szakmai tudása legjavát nyújtja. A rábízott technikai eszközök épségét óvja, egyéb a rendelkezésére bocsájtott dokumentumokat hiánytalanul visszajuttatja a közalapítvány munkatársainak.

 

Általános feladatok és kötelezettségek

A Tempus Közalapítvány

 • a feladat elvégzéséhez szükséges dokumentumokat időben és hiánytalanul a szakértő rendelkezésére bocsátja,
 • igény esetén további adatokkal, információkkal látja el a szakértőt,
 • a szerződés szerinti számla összegét, az áfatörvény és számviteli törvény előírásainak megfelelő számla esetén, annak kézhezvételét követő 30 napon belül a szakértő bankszámlájára átutalja.

A szakértő

 • köteles feladatát pontosan, lelkiismeretesen a megadott határidőre teljesíteni,
 • a tudomására jutott adatokat kizárólag a feladat elvégzése érdekében használja,
 • köteles a feladatához kapcsolódó jelszavakat, kódokat titkosan kezelni és gondoskodni arról, hogy azok más személy tudomására ne jussanak,
 • köteles a feladatvégzése során tudomására jutott információkat, adatokat – különös tekintettel a személyes adatokra – bizalmasan kezelni, azokat illetéktelen személy számára semmilyen körülmények között nem adja ki,
 • köteles a dokumentációkat a bírálati folyamat befejeztével hiánytalanul visszaszolgáltatni,
 • tudomásul veszi, hogy a dokumentációk másolása, továbbadása, illetőleg az információk értékelési folyamaton kívüli felhasználása tilos.

 

Utolsó módosítás: 2019.06.13.