Pályázati lehetőségek

Nemzetközi együttműködések Európában és Európán kívül

A nemzetköziesítés iránti igény évről évre erősebben tapasztalható az egyetemek, főiskolák részéről, hiszen az intézmények versenyképességének egyik záloga a globális vérkeringésbe való bekapcsolódás. A nemzetközi szakmai horizont bővítését segítik az itt felsorolt pályázattípusok is, amelyek vitathatatlanul pozitív hatással vannak a részt vevő intézményekre, a hallgatókra és az oktatókra.

 

Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió által finanszírozott program, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában foglalja.

Programországok: Az Európai Unió tagállamai és nem EU tagállamként Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország.
Partnerországok: A világ szinte valamennyi országa, a partnerként bevonható országok köre azonban pályázattípusonként eltérhet.

 ERASMUS+ NEMZETKÖZI KREDITMOBILITÁS   

A program lehetővé teszi, hogy Európán kívüli partnerintézményekkel hallgatói, oktatói és munkatársi mobilitásokat valósítsanak meg a programban részt vevő országok felsőoktatási intézményei. A pályázó intézménynek konkrét partnerországokat és egyetemeket kell megjelölnie a pályázatban, és be kell mutatnia partnerországonként, hogy a mobilitások milyen hosszabb távú stratégiai együttműködések részét képezik az intézmények szempontjából.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A pályázó felsőoktatási intézmény Nemzeti Irodájához, Magyarországon a Tempus Közalapítványhoz
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények
www.erasmusplusz.hu » Felsőoktatás » Nemzetközi kreditmobilitás

 

 ERASMUS MUNDUS KÖZÖS MESTERKÉPZÉSEK  

Az Európai Unió felsőoktatási kiválósági programja. Olyan kiemelkedő közös mesterképzések működtetésére lehet pályázni, amelyeket legalább három európai felsőoktatási intézmény közösen hozott létre, és közösen is indít. A képzésben közreműködhetnek egyéb szervezetek és partnerországbeli felsőoktatási intézmények is. A képzés kötelező eleme a hallgatói mobilitás. A program keretében a világ minden tájáról jelentkező hallgatók kiemelt ösztöndíjban részesülhetnek, illetve a konzorcium oktatókat hívhat meg.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények konzorciumai
www.erasmusmundus.hu

 

 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK  

A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése, illetve már létező vagy új termékek, innovatív ötletek intenzív disszeminációja és eredményeinek terjesztése intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten a felsőoktatás területén. A legalább három ország intézményeinek részvételével működő konzorcium tevékenységei érinthetik a kompetenciafejlesztést, tananyagok és közös képzések, közös modulok kidolgozását, intenzív tanulmányi programokat, a vállalkozói készségek fejlesztését stb.

A pályázattípus a cégek és felsőoktatási intézmények közötti projekt alapú nemzetközi együttműködéseket is támogatja.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A  konzorciumvezető  intézmény  Nemzeti  Irodájához,  Magyarországon a Tempus Közalapítványhoz
KI PÁLYÁZHAT: Bármely szervezet (pl. felsőoktatási intézmények, képzőközpontok, vállalkozások stb.)
www.erasmusplusz.hu » Felsőoktatás » Stratégiai partnerségek: felsőoktatási projektek

 

 TUDÁSSZÖVETSÉGEK  

A pályázattípus a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredményorientált projekteket támogatja. A strukturált együttműködések célja, hogy nagyszabású projektek keretén belül valósuljon meg a tudáscsere és tudásáramlás. A támogatott projektek feladata továbbá, hogy a konzorciumot alkotó intézmények hallgatóinak, oktatóinak, valamint  az együttműködő cég munkatársainak vállalkozókészségét fejlessze. A projektekkel szemben támasztott alapvető követelmények: innováció, fenntarthatóság, pozitív hatás.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel
KI PÁLYÁZHAT: Bármely szervezet (például felsőoktatási intézmények, vállalkozások konzorciumai)
www.erasmusplusz.hu » Felsőoktatás » Tudásszövetségek

 

 FELSŐOKTATÁSI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK  

A program (a Tempus program utódja) célja a részt vevő országok közti együttműködéseken keresztül a felsőoktatási rendszerek fejlesztésének támogatása. Az együttműködések fő törek- vése a felsőoktatás minőségének javítása a partnerországokban (a  világ szinte minden részén)    az európai tapasztalatok átadása révén. A program a felsőoktatási intézmények felzárkóztatására, különös tekintettel a nemzetközi együttműködések és a modernizációs folyamathoz szükséges kapacitások fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A hallgatók foglalkoztathatóságának javítása is a program célkitűzései közétartozik.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA),Brüsszel
KI PÁLYÁZHAT:Felsőoktatási intézmények konzorciumai
www.erasmusplusz.hu » Felsőoktatás » Felsőoktatási fejlesztési projektek

 

 JEAN MONNET TEVÉKENYSÉGEK  

A program fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte. Nem csupán európai országokban érhető el, hanem Erasmus+ partnerországokban is.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: Az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audio-vizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA),Brüsszel
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények, egyes tevékenységi típusok esetén egyéb EU-val foglalkozó intézmények, szervezetekis
www.erasmusplusz.hu » Felsőoktatás » Jean Monnet

 

 CEEPUS: KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM   

E regionális ösztöndíjprogram keretében felsőoktatási intézmények nemzetközi partnerségeket alkotva pályázhatnak hálózatok létrehozására, melyeken belül oktatói és hallgatói cseréket valósíthatnak meg. A hálózatok minden esetben tematikusak, konkrét szakterületet fednek le, így erősítve a partnerek közötti szakmai tapasztalatcserét. A hálózatok külön pályázatot nyújthatnak be speciális kurzus (nyári egyetem, intenzív program) vagy partnerségi koordinációs találkozó szervezésére.

A PROGRAMBAN A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOK VEHETNEK RÉSZT: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A www.ceepus.info honlapon
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények
www.ceepus.hu; www.ceepus.info

 

 CAMPUS MUNDI: NEMZETKÖZIESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK   

A hallgatói mobilitás elősegítése mellett a Campus Mundi projekt a felsőoktatási intézmények nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez is hozzájárul. Célja az oktatás minőségének javítása, az intézmények nemzetközi szerepének, elismertségének és hallgatóvonzó képességének növelése. Ennek érdekében a következőket támogatja: nemzetközi oktatási vásárokon történő részvétel, szakmai műhelyek, PLA-k szervezése (nemzetköziesítéssel, hallgatói szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos témák feldolgozása), az intézmények nemzetköziesedési előrehaladottságának felmérése nemzetköziesítési tanácsadó-értékelő eljárás segítségével, nemzetközi alumni hálózat kiépítése.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: Eseti felhívásokon keresztül
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények
www.campusmundi.hu » Nemzetköziesítés

 

 STIPENDIUM HUNGARICUM ÖSZTÖNDÍJPROGRAM   

A program oktatáspolitikai célja, hogy a nemzetközi és hazai oktatási célokkal összhangban elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesedését, erősítse a felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségét, így támogatva a hazai felsőoktatás minőségének fejlesztését. Intézményi pályázatok keretében magyar (állami és egyházi finanszírozású) intézmények pályázhatnak idegen nyelvű képzéseikkel, hogy Stipendium Hungaricum ösztöndíjasokat fogadhassanak. A kiválasztott intézmények a magas szintű képzés biztosításán túl kiemelt hallgatói szolgáltatásokat is nyújtanak az ösztöndíjasok számára.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A www.stipendiumhungaricum.hu/intezmenyipalyazat/ honlapon
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények
tka.hu » Pályázatok » Stipendium Hungaricum

 

 DAAD KUTATÓCSERE PROGRAM   

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat programjának célja tudományos együttműködés elősegítése olyan magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a projekthez kapcsolódó mobilitásokat támogatja, magyar részről a Tempus Közalapítvány, német részről a DAAD nyújt támogatást legfeljebb két éven át.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: A www.scholarship.huoldalon
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetekkutatócsoportjai
tka.hu » Pályázatok » Államközi ösztöndíjak » DAAD ösztöndíjak

 

 HUBERT  CURIEN-BALATON PROGRAM   

Magyar-francia kétoldalú, két év időtartamra szóló projektek megvalósítására szolgáló ösztöndíj program a társadalomtudományok terén. Olyan magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékei, intézetei, kutatócsoportjai, valamint kutatóintézetek jelentkezhetnek, akik francia partnerükkel közös együttműködést kívánnak megvalósítani. A program célja kiemelkedő kutatási projektek létrehozása. Előnyt élveznek az új együttműködések, és a fiatal kutatók és doktoranduszok közreműködése.

PÁLYÁZAT  BENYÚJTÁSA: www.scholarship.hu oldalon
KI PÁLYÁZHAT: Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetekkutatócsoportjai
tka.hu » Pályázatok » Államközi ösztöndíjak » Pályázati dokumentumok » Hubert Curien-Balaton program

 

Töltse le a pályázati lehetőségekről szóló leporellót ide kattintva!

Utolsó módosítás: 2018.08.08.