Ez a pályázattípus az Európai Unió által 2017-ben kezdeményezett európai egyetemi intézményrendszer kialakításának első, kísérleti fázisban lévő szakasza. Az Európai Bizottság hosszú távon, 2025-ig mintegy húsz Európai egyetem létrehozását tűzte ki célul annak érdekében, hogy elősegítse az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelését. Centralizált pályázattípus.

KEDVES ÉRDEKŐDŐ, KEDVES JÖVŐBELI PÁLYÁZÓ!

Az Erasmus+ program előző szakasza 2020-ban lezárult, erre a pályázatra jelentkezni már nem lehet.
Az új 2021-2027 közötti szakasz pályázási lehetőségeit az új Erasmus+ honlapunkon érheti el: Erasmusplusz \ Felsőoktatás Erasmus+ | Tempus Közalapítvány

Erasmus+ Európai egyetemek

(European Universities)

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, illetve az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek. 

Az Európai egyetemek második kísérleti felhívása nyomán 2020. őszi kezdéssel ideálisan 5-8 egyetemet tömörítő szövetségek pályázata nyerhet egyenként 5 millió euró támogatást egy három éves periódusra, amely a költségvetésének legfeljebb 80 százalékát teheti ki. A kiválasztott szövetségeket az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), illetve az érintett programországok és egyetemek képviselőiből álló monitoring csoport fogja támogatni. Az ily módon szerzett tapasztalatot a következő pályázati kiírások finomhangolásakor fogják hasznosítani.

Az első, 2019-es pályázati kiírás nyomán 17 szövetség pályázatát választotta ki az Európai Bizottság, köztük öt magyar egyetemmel, amelyekről bővebben itt tájékozódhat. 

 

1. A pályázattípus célja

A Bizottság hosszú távú stratégiai célja az európai felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességének növelése, a meglévő oktatási, kutatási és adminisztratív kapacitások hatékonyabb kihasználása, a tudástranszfer és mobilitás további ösztönzése. Lényeges szándék továbbá az európai értékek és identitás erősítése, valamint az európai felsőoktatás vonzóbbá tétele.

A koncepció értelmében a tagintézmények egy közös működési modellt dolgoznak ki, törekednek a szakok tanterveinek harmonizálására, és a jövőben szoros adminisztratív, oktatási és kutatási együttműködés alapján folytatják tevékenységüket. Távlati cél a hallgatók 50 százalékának, valamint az oktatók és az alkalmazottak jelentős részének zökkenőmentes mobilitása a tagintézmények között. Fontos szempont a komplementaritás, más szóval az, hogy a szövetség a partnerek egymást kiegészítő erősségeire építsen.

A Bizottság kitüntetett szerepet szán az Európai egyetemeknek az Európai Felsőoktatási Térség kialakításában, amely túlmutat a meglévő felsőoktatási együttműködési modelleken.

 

2. A pályázásra jogosultak köre

Pályázó/koordinátor: az a résztvevő szervezet, amely valamennyi partner nevében benyújtja a pályázatot. A koordinátor viseli a teljes felelősséget azért, hogy a pályázat megvalósítására a megállapodással összhangban kerüljön sor. Koordinációs tevékenységei a következőkre terjednek ki:

Pályázó lehet bármely EU tagállamban vagy más programországban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény.

Teljes jogú partnerek azok a résztvevő szervezetek, amelyek aktívan hozzájárulnak az európai egyetemek célkitűzéseinek megvalósításához. Támogatható részt vevő szervezet lehet bármely érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával (ECHE) rendelkező felsőoktatási intézmény, valamint annak társult jogalanyai (’affiliated entity’).

Társult partnerek (opcionális) azok a részt vevő szervezetek, amelyek hozzájárulnak konkrét feladatok/tevékenységek megvalósításához, vagy támogatják a szövetség eredményeinek terjesztését és a szövetség fenntarthatóságát. A „társult partnerek” nem minősülnek az európai egyetem partnerének, és nem részesülnek támogatásban.

Társult jogalanyok (opcionális): Olyan szervezetek, amelyek hozzájárulnak az európai egyetemek célkitűzéseinek és tevékenységeinek megvalósításához. A fogalom magyarázatához lásd a pályázati útmutató III. sz. mellékletét.

A konzorcium összetételére vonatkozó legfontosabb feltételek:

 

3. A programban részt vevő országok

Programországok:

Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság**, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.

**Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az Európai Unióból, és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében biztosított a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága, az EU-s támogatás folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a projektben történő további részvétel fenntartásával), vagy a támogatási megállapodásban foglalt, a megállapodás felbontására vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően ki kell lépni a projektből.

Nem EU-tag programországok:

Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország

 

4. Támogatható tevékenységek

Az uniós támogatás egésze a fent bemutatott, innovatív és strukturális modellek fokozatos kialakítását szolgálja új együttműködő partnerségek létrehozása vagy a már meglévők fejlesztése révén.

E cél elérése érdekében a szövetség minden tagja elfogad egy küldetési nyilatkozatot, amelynek teljes körű közös stratégiát kell tartalmaznia a szervezet különböző szintjein (pl. menedzsment, felsőoktatási szakemberek, szakmai/támogató személyzet és hallgatók) és a különböző tevékenységi területeken folytatott fokozott és fenntartható együttműködés magas szintjének elérése érdekében (erősen az oktatásra összpontosítva, és ahol lehetséges, kapcsolódási pontokkal a kutatáshoz, az innovációhoz és a társadalom szolgálatához), egymást kiegészítő erősségeikre építve.

A program támogatja a felsőoktatási intézményeket egy közös munkaterv első lépéseinek megvalósításában. Tekintettel a szövetségek sokszínűségére, a nyertes projektek nagy szabadságot fognak élvezni a közös munkatervük létrehozásában. Ezt a folyamatot közös irányítási struktúrák kialakításával célszerű támogatni.

Példák az intézményi irányítási struktúrák közötti szoros együttműködés kialakítására: közös testületek létrehozása, fizikai és virtuális szellemi és adminisztratív erőforrások közös készletének létrehozása, megosztott erőforrások elosztása, az infrastruktúra, adatok és szolgáltatások közös használata, mint például hallgatói, kutatói és személyzeti támogatás, adminisztráció és nemzetközi kapcsolatok, lehetőség szerint digitalizált közös folyamatokkal).

 

5. A támogatás mértéke, pénzügyi alapelvek

Az egyes szövetségek költségvetése a szövetség tevékenységeivel kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeken alapul. Az EU-támogatás célja ezek társfinanszírozása az összes elszámolható költség legfeljebb 80 százalékáig.

A szövetségek által elnyerhető uniós támogatás maximális összege három éves periódusra: 5 000 000 EUR

A pályázattípus 2020-es évre szóló költségvetése: 120 000 000 EUR

 

6. A pályázás folyamata

A pályázatot közvetlenül az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez online kell benyújtani.

Figyelem! Sem e-mailben, sem postai úton nem szükséges beküldeni a pályázatot a Végrehajtó Ügynökségnek.

 

7. Pályázati határidő

2020. február 26., 17:00 óra (brüsszeli idő szerint)

 

8. Linkek

Elérhetőségek

Kérjük, hogy a hazai pályázók, ill. más országok pályázataihoz csatlakozó intézmények jelezzék pályázati szándékukat a Tempus Közalapítványnál a fenti elérhetőségeken.

Utolsó módosítás: 2022.11.11.