Módszertanunk

Mottónk: A tudást a kapcsolatok hordozzák.

A Tempus Közalapítvány képzési programjai erőteljesen építenek a tapasztalati tanulás módszereire. Kurzusainkon keresztül gyakorlatias tudást, szakmai kapcsolatokat és szellemi feltöltődést kívánunk nyújtani résztvevőinknek.

A résztvevők gyakorlati foglalkozások keretében, alkotó tevékenységeken keresztül foglalkoznak olyan témákkal, amelyek hozzájárulnak mind a napi munkájuk eredményes megvalósításához, mind személyes és szakmai készségeik fejlődéséhez. Célunk - a tárgyszerű ismeretek átadása mellett - a résztvevők szakmai és személyes kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulócsoport tagjai a tanultakat a gyakorlatban is hasznosítani tudják.

Képzési programjaink erőssége, hogy nem pusztán ismereteket akarnak átadni, hanem az életből vett gyakorlati helyzetek megteremtésével, a résztvevők tudásának felszínre hozásával, a tapasztalatcsere ösztönzésével olyan tanulási helyzeteket teremtenek, amelyben a résztvevők átélhetik, hogy a közösség erejére építve lehetséges kreatív megoldásokat találni a napi szinten felmerülő problémákra, munkaszituációkra.

Programjainkban a közösségi tanulás, valamint az együttműködési készségek fejlesztése nem elsősorban a tartalmi elemekben jelenik meg, hanem a képzések során alkalmazott módszerekben. A Magyarországon még kevéssé elterjedt csoportos megbeszélő módszerek (world café, open space, pro-action café stb.), a megoldásközpontú kérdezési technika, a közösségi online eszközök felfedezése és intenzív használata (facebook-csoport, google-csoport, box.com, pinterest stb.), a képzési alkalmak közötti folyamatos tréneri kísérés (e-mentorálás), valamint a foglalkozásvezetők viselkedési mintája mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők egymás felé fordulva építeni tudjanak a csoportban lévő tudásra, és így egymást kölcsönösen támogatva lendületet adjanak egymásnak és saját projektjüknek vagy szakmai fejlődésüknek.

 

 AZ OKTATÓ / TRÉNER / CSOPORTVEZETŐ SZEREPE, FELELŐSSÉGE

A Tempus Közalapítvány képzésein egy olyan tanulási módnak, együttgondolkodásnak, közös tanulásnak adunk teret, amelyben az oktató és a résztvevő viszonya a korábbiakhoz képest megváltozik. Az oktató többé már nem a tudás egyedüli forrása, aki felől egy irányban áramlik az információ a "hallgatók" felé. A foglalkozás vezetője jóval inkább egyfajta facilitátorként, azaz egy olyan személyként van jelen a tanulási térben, aki megkönnyíti, támogatja a tanulási és a csoportfolyamatokat.

Ily módon fő feladata, hogy kijelölje a tanulás kereteit, megteremtse azt a légkört és azokat a személyes és online tereket, ahol a résztvevők kapcsolódni tudnak egymáshoz, továbbá az, hogy izgalmas kérdéseket hozzon be, inspirációt nyújtson, elgondolkodtasson, és megmutassa azt, hogy milyen módon tudják a résztvevők elérni a felvetett problémákhoz szükséges tételes tudást. Trénerként / csoportvezetőként speciális ismeretekkel rendelkezik ugyan, de nem kizárólagos birtokosa a tudásnak: támaszkodik a csoporttagok meglévő gyakorlati tapasztalataira, készségeire. A tanulási folyamat során az alapvető célja, hogy előhívja a résztvevők által hozott tudást, bátorítsa a tudásmegosztást, és ösztönözze a résztvevők közötti tudásépítést, az egymástól tanulást. A központi információforrás szerepe helyett a folyamatosan tanuló, kérdező, a folyamatokat segítő, terelő pedagógus szerepét tölti be, aki elgondolkodtat, bátorít, szembesít, visszajelzést ad, valamint kapcsolatokat teremt a résztvevők korábban különálló tudása között.

 

A CSOPORTTAG / RÉSZTVEVŐ SZEREPE, FELELŐSSÉGE

A Tempus Közalapítvány képzésein az alapvetően befogadó jellegű, értelmező tanuláson túllépve arra készítjük fel a résztvevőket, hogy próbára tegyék önmagukat, és aktív részesei és irányítói legyenek saját tanulási folyamatuknak. Miután a tanulási folyamatban a résztvevőké a főszerep, és az aktivitásuktól, a bevonódásuktól nagymértékben függ a tanulási folyamat eredményessége, a tagok és a csoportvezető / tréner közösen viselik a felelősséget a tanulás eredményességéért.

 

TRÉNER / CSOPORTVEZETŐ ÉS A TAGOK KOMMUNIKÁCIÓJA, KAPCSOLATA

A korábbiakhoz képest fontos változás, hogy a foglalkozás vezetője többé már nem hallgatónak tekinti a tanulókat, hanem a tanulási folyamatuk aktív résztvevőinek, és ő maga is tanul a diákjaitól. A tanulási folyamat így az oktatóközpontú, sugaras csoportszerkezet helyett átalakul, sokirányúvá válik. A tanulás párbeszédes üzemmódban, interaktív módszerek alkalmazásával történik, a csoportvezető törekszik a partneri viszony kialakítására. Ebben a viszonyban minden résztvevő tanul mindenkitől, az oktató is tanul a csoporttagoktól.

 

VISSZAJELZÉS

A Tempus Közalapítvány képzésein a csoporttal való munkát egy közös tanulási folyamatnak fogjuk fel, amelyben a tréner olyan tanulási szituációkat teremt, amelyek lehetőséget adnak a tagok közötti együttműködésre, a folyamatos visszajelzésekre. A spontán, feladathoz, a résztvevő viselkedéséhez kapcsolt szóbeli visszajelzések mellett strukturált módon, kérdőívekkel is zajlik a visszajelzések adása, begyűjtése. A résztvevők ugyanis - az egyes képzési blokkok végén - rendszeresen támogató írásbeli visszajelzést adnak egymásnak, az oktatónak és a képzés házigazdáinak, azaz a szervezőknek is. Ennek célja – ahogy az angol feedback szóban ez pontosan tetten érhető (feed+back=vissza+táplál) – egyrészt egymás növekedésének, kibontakozásának segítése, másrészt pedig az egymástól tanulás ösztönzése, ami egymás munkájának elemző átgondolásából természetesen következik. 

 

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés több lépcsős: része lehet az előzetes igényfelmérő kérdőív, a portfólió, a keresztértékelés, az oktatói záró értékelés vagy egyéni önértékelés, az utánkövető találkozó és az utánkövető kérdőív.

A Tempus Közalapítvány képzésein a tanulási folyamat értékelésekor alapvetően a portfólió és a keresztértékelés módszerével dolgozunk. Tekintettel arra, hogy a képzési folyamat általában egy hosszabb, több képzési alkalomból álló – a tanulási céloktól függően legalább két hetet – átívelő időszak, a résztvevők az egyes képzési alkalmak között, ezeket összekötő, úgynevezett hídfeladatokat kapnak, és azokon dolgoznak. Az egyes képzési alkalmak között kapott (választható) feladatok célja, hogy a képzés során felmerülő tudáselemeket a résztvevők átfordítsák a gyakorlatba, illetve az elhangzottakat elmélyítsék, személyessé tegyék.

A tanulási folyamat során ezeket a gyakorlatba átfordított tudáselemeket szóbeli vagy írásos módon értékeljük, szöveges módon visszajelzést adunk. A visszajelzés abban segít, hogy megerősítse a már jól megtanult tudáselemeket, készségeket, és rámutasson a fejlődési pontokra.

 

 

Utolsó módosítás: .