Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:
Kbt. 22.§(1) bekezdés f) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
VI. Fejezet, 22. Cím, egyszerű eljárás a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:
nettó 12 millió Forint
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/06/07
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:
nem
i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel:
nem
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
A kérelmező kéri a hirdetmény ellenőrzését.
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám:
AK07646
l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
nem
 
Egyéb közlemény:
A hirdetmény ellenjegyzése a Közbeszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően megtörtént.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

tájékoztató

az eljárás eredményéről

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

 

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Tempus Közalapítvány
Postai cím:
Lónyay utca 31.
Város/Község
Budapest
Postai irányítószám:
1093
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Tordai Péter igazgató
Telefon:
+36-1-237-1300
E-mail:
peter.tordai@tpf.hu
Fax:
+36-1-237-1329
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.tka.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [x]

Egyéb [ ]

 

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): pályázati programok kezelése, képzések nyújtása

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

 

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

„Az ajánlatkérő kiadványainak és egyéb anyagainak nyomdai kivitelezése”

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória száma 15

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Az Ajánlatkérő székhelye

NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése [ ]

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések [ ]

II. 1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

[x] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Tárgyalásos

II.1. 5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Az ajánlatkérő kiadványainak és egyéb anyagainak nyomdai kivitelezése.
Az egyes kiadványtípusokat, azok tervezett példányszámát és részletes műszaki paramétereit a dokumentáció tartalmazza.

II.1. 6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy79821000-5  

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) 12000000 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

 

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

 

 

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos

 

III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

[ ] Keretmegállapodásos

 

 

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

 

[ ] Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

 

[x] Közvetlen ajánlattételi felhívással
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],
tárgyalás nélküli

 

[ ] Közvetlen ajánlattételi felhívással
induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],
tárgyalásos

 

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]

 

 

 

III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor

igen [ ] nem [x]

III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás

[x]

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

[ ]

Előminősítési hirdetmény

[ ]

 

III.2) bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat [x]

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre? igen [ ] nem [x]

 

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató [ ] VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás [ ] VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR) [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel [ ]

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés

IV.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/06/17 (év/hó/nap)

IV.2) A benyújtott ajánlatok száma : 2

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

 

Hivatalos név:
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.
Postai cím:
Igmándi u. 1.
Város/Község
Komárom
Postai irányítószám:
2900
Ország:
HU
E-mail:
Telefon:
0634344185
Internetcím (URL): Fax:
0634342361

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal) 12000000 Pénznem: HUF

 

[x]

 

[ ]

 

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal) 12000000 Pénznem: HUF

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) Pénznem:

 

[x]

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

,

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát 1 VAGY a hónapok számát

A szerződés határozatlan időtartamra szól? igen [x] nem [ ]

IV.5 ) Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert [ ]

A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? igen [ ] nem [x]

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen [ ] nem [x]

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?

igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

V.2) T ovábbi információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

megküldésének időpontja (adott esetben)

Dátum: 2011/06/03 (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

V.2. 3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás [ ] kisvállalkozás [ ] középvállalkozás [x] egyéb [ ]

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2. 4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege:

 

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Érték (arab számmal) Pénznem:

[ ]

[ ]

,

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több -----------------

nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

Innovariant Nyomdaipari Kft. (név) 6724 Szeged, Textilgyári út 3. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. (név) 2900 Komárom, Igmándi u. 1 (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország) (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)

V.2. 6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

 

V.2.7) Egyéb információk:

A nyertes ajánlattevő által megajánlott egységárak:
Nettó ajánlati ár Ft/darab:
1. Röplap 1 6,8
2. Röplap 2 11,8
3. Leporelló 1 19,8
4. Leporelló 1/B 12,7
5. Leporelló 1/C 5,9
6. Leporelló 2 34
7. Leporelló 2B 34
8. Leporelló 2/C 63,9
9. Leporelló 3 33
10. Leporelló betétlap 17,1
11. Szórólap 1 12
12. Szórólap 1/B 2,9
13. Szórólap 1/C 2,9
14. Szórólap 1/D 2,7
15. Szórólap 1/E 20,69
16. Brosúra 1 149
17. Brosúra 1B 276,8
18. Brosúra 2 61
19. Tanulmánykötet 1. 361
20. Tanulmánykötet 1/B 139
21. Tanulmánykötet 2. (rövid) 109
22. Tanulmánykötet 2B. (színes) 199
23. Tanulmánykötet 2/C (hosszú) 242
24. Tanulmánykötet 3. 196
25. Magazin 117
26. Kézikönyv 191
27. Programfüzet 29
28. Képeslap 14
29. Képeslap-leporelló 68,7
30. Legyező prospektus 69,4
31. Névjegyek 5
32. Könyvjelző 8
33. Jegyzettömb 39
34. Mappa 1 85
35. Mappa 1/ B. 85
36. Falinaptár 265
37. Plakát nagy 1 115
38. Plakát nagy 1/ B. 57
39. Plakát kicsi 1 76
40. Plakát kicsi 1/ B. 28
41. Plakát - peronreklám 1 1857
42. Plakát - peronreklám 1/ B 2700
43. Molinó 1. 22580
44. Molinó 2. 15550
45. Molinó 3. 10870
46. Molinó 4. 20540
47. CD írás 110
48. CD borító 90
49. Matrica 19

V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/07 (év/hó/nap)