Erasmus+

A külföldön szerzett kreditek hazai elfogadása még mindig nem minden felsőoktatási intézményben zajlik zökkenőmentesen. A hallgatói mobilitást akadályozó tényezők között is rendre felmerül a félévcsúszástól vagy a kredittúllépéstől való félelem. Vannak azonban pozitív példák a hazai intézmények között. Egyre több egyetemen zajlik központosítva a külföldön teljesített tárgyak itthoni elfogadása, elősegítve ezzel, hogy mind a hallgatók, mind a munkatársak számára átlátható és kiszámítható módon történjen a kreditelismerés. Most két ilyen pozitív példát mutatunk be. Az Óbudai Egyetem megbízott oktatási rektorhelyettesét, Dr. Seebauer Mártát és a Miskolci Egyetem Erasmus+ koordinátorát, Szőke Editet kérdeztük intézményeik jó gyakorlatairól.

Kreditelismerés a gyakorlatban - Átfogó, hatékony működésre van szükség az egyetemeken

Kik és milyen módon segítik a kreditelismertetési folyamatot az intézményükben? Milyen szervezeti egységek vállalnak benne szerepet?

 ÓBUDAI EGYETEM  Ez egy igazi csapatmunka. Legfontosabb szereplői a kari/intézeti koordinátorok, akik személyre szabott tanácsadással segítik a hallgatókat. A szakfelelősök hagyják jóvá a választott kurzusokat, illetve módosításokat, így a hallgató valóban olyan órákon vehet részt, amelyet az egyetem be tud fogadni. A kreditbeszámítási kérvények elbírálása a kari kreditátviteli bizottságokban történik, a tanulmányi osztályok pedig a minél gyorsabb ügyintézéssel próbálják elősegíteni a folyamatot.
A Mobilitási Osztály megfelelő tájékoztatással, figyelemfelhívással igyekszik elérni, hogy a hallgatók teljesítsék a vállalt kötelezettségeket, és el is ismertessék azokat.

 MISKOLCI EGYETEM  A hazatérő hallgatók az Erasmus Irodának adják le a tanulmányi eredményeikről szóló dokumentumot (Transcript of Records), az Erasmus referens kitölti az After the Mobility igazolás külföldi teljesítésre vonatkozó részét, majd ez átkerül az adott dékáni hivatalba. Ezzel egyidejűleg a hallgató is beadja kreditátviteli kérelmét. A kreditátviteli bizottságok döntése alapján a dékáni hivatalok kitöltik az igazolás beszámításra vonatkozó részét, és a komplett dokumentumot visszaküldik az Erasmus Irodának. Egy  elektronikus példányt kap belőle a hallgató is, a dékáni hivatalok pedig gondoskodnak a Neptunban való rögzítésről. Néhány kar esetében a rögzítést a Hallgatói Központ végzi.

Mi a hazai oktatók szerepe ebben a folyamatban?

 ÓBUDAI EGYETEM  Az oktatónak kiemelt szerepe van a folyamatban, hiszen a külföldi partnerkapcsolatok jó része az ő korábbi nemzetközi ismeretségein alapul. Ha teljesen új kapcsolatról van szó, akkor először oktatói vagy munkatársi mobilitás keretében térképezzük fel a fogadó intézmény képzési portfolióját. Ez alapján tájékoztató előadásokat tudunk tartani a hallgatóknak, elősegítve ezzel a későbbi mobilitásuk sikerességét.

 MISKOLCI EGYETEM  Az oktatók szerepe nagyon fontos. Nemcsak szakmai szempontból, hanem személyes, emberi oldalról is, hiszen a hallgatókkal közösen kell elemezniük az itthoni és kinti tárgyak témaköreit, követelményeit. A bizonytalankodó hallgatókat bátorítani kell. Egyértelműen pozitív elmozdulás tapasztalható az oktatói hozzáállásban, és emelkedett az a bizalomfaktor is, ahogy a hallgatók az oktatóikhoz fordulnak a kérdéseikkel.

Hogyan gondoskodik róla az egyetem, hogy minden hallgató tisztában legyen a külföldön szerzett kreditek elismertetésének folyamatával?

 ÓBUDAI EGYETEM  Az erre vonatkozó szabályzatok az egyetem honlapján, valamint a Neptun oldalon is folyamatosan elérhetőek. A tanulmányi osztályok munkatársai személyes tanácsadások során is tájékoztatják a hallgatókat, felhívják figyelmüket a teendőkre és a fontosabb határidőkre. A Mobilitási Osztály az Erasmus+ honlapon teszi közzé a mobilitásokkal kapcsolatos információkat, valamint tájékoztató füzeteket készít. A kari koordinátorok már a regisztrációs héten tájékoztatják a hallgatókat a mobilitási lehetőségekről és a kreditbeszámítás rendjéről.

 MISKOLCI EGYETEM  Már az Erasmus+ program népszerűsítése során, a tájékoztató előadásokon is adunk információt a kreditek elfogadásának módjáról. A nyertes pályázók részére készült Útmutató dokumentum szintén tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat, de a leghatékonyabb a személyes kapcsolat a kari, illetve intézményi koordinátorral vagy az Erasmus+ ügyvivővel.

Mennyiben könnyítette meg a kreditelismerési rendszer bevezetése a külföldi tanulmányok elfogadásának menetét? Mit profitált belőle az egyetem?

 ÓBUDAI EGYETEM  Könnyebbé tette a tanulmányok elfogadását, főleg azon külföldi intézmények esetében, ahol hosszú évek óta történő együttműködés következtében kellő mennyiségű információval rendelkeztünk az oktatott tárgyakról. Az egyetem a kreditrendszer révén képet kapott arról, hogy az egyes országokban milyen munkamennyiség szükséges a hasonló tárgyak teljesítéséhez. Ez összehasonlításul szolgál a további fejlesztésekhez.

 MISKOLCI EGYETEM  Tisztázódott az érintettek szerepe és feladata a folyamatban, továbbá elmozdultunk a kötelekötelező tárgyakba való befogadás irányába is. Az előbbinek köszönhetően gördülékenyebben megy az adminisztráció, nincs egymásra mutogatás. Az utóbbi pedig reményeink szerint erősíti a kiutazási kedvet, és hatására javulnak a kiutazó hallgatói mobilitási számok.

Milyen egyéb intézkedéseket vezettek be eddig a hallgatói mobilitás elősegítése érdekében?

 ÓBUDAI EGYETEM  Költségtérítéses hallgatók a külföldi részképzés ideje alatt 50%-os tandíjkedvezményben részesülnek. Ha pedig a hallgató a mobilitásban felvett tantárgyak miatt fut túl a finanszírozott kreditszámon, akkor az egyetem eltekint a térítési díj megfizetésétől.

 MISKOLCI EGYETEM  Nálunk a kezdetek óta elfogadott, hogy az Erasmus miatti esetleges kredit „túlfutás” nem érintheti hátrányosan a hallgatót. Részképzésen/szakmai gyakorlaton lévő hallgatókat például nem sorolhatnak át önköltséges kategóriába amiatt, ha esetleg nem teljesítették a kreditminimumot. A kötelező tárgyakba való kreditelfogadással pedig fokozatosan csökken a hallgatók kettős terhelése.

Milyen intézményi résztvevőket vagy szervezeti egységeket érdemes bevonni a fejlesztés tervezésébe?

 ÓBUDAI EGYETEM  A fejlesztés tervezésében a belső szervezeti egységek széles köre, szinte az egész egyetem érintett. Gyakorlatilag az oktatás és a mobilitás szervezéséhez kapcsolódó valamennyi szereplő részese a folyamatnak a tervezés, a kidolgozás, a jóváhagyás, a bevezetés és a megvalósítás során: Rektori Hivatal, Nemzetközi Igazgatóság, Oktatási Főigazgatóság, Hallgatói Önkormányzat, Jogi Osztály, Karok, Oktatási Bizottság, Egyetemi Tanács, Szenátus.

 MISKOLCI EGYETEM  Az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes és dékánhelyettesek, illetve a minőségbiztosításért, egyetemi szabályzatokért felelős vezetők bevonása feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy egy átfogó, hatékonyabb működési szintre emelt kreditbeszámítási koncepció kerüljön kidolgozásra. Számítunk az Erasmus+ Nemzeti Iroda és a Magyar Rektori Konferencia útmutatásaira, és persze más egyetemek gyakorlatának megismerésére is nyitottak vagyunk.

DEME FELÍCIA
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

Utolsó módosítás: 2020.01.24.